Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 421

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 435

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 826

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 957
Certyfikat CE ~ Optymex Sp. z o.o.
Optymex Sp. z o.o.

Certyfikat CE

CENasza firma jako jedna z nielicznych w okolicach Bydgoszczy może poszczycić się posiadaniem certyfikatu CE na drewniane wyroby konstrukcyjne.

 

Certyfikat-Tartak-Optymex

Po co certyfikat?

W raz z rozwojem rynku pojawiało się coraz więcej firm oferujących taki sam lub podobny produkt.

Nie oznaczało to jednak, że pod względem parametrów technicznych były to produkty tożsame. Często ich pochodzenie, wytrzymałość oraz jakość była niezgodna z oczekiwaniami nabywcy.

W związku z tym po integracji rynku europejskiego wprowadzono na terenie Unii Europejskiej ujednolicony dla wszystkich krajów członkowskich system kontroli jakości produktów CE.

Znak CE ma za zadanie potwierdzić, że wprowadzany na rynek unijny produkt jest bezpieczny, oraz spełnia normy określone dla danego produktu . Dla drewna jest to norma PN 14081-1, PN-D-94021.

Oznacza to, że producent legitymujący swój produkt znakiem CE poddał się wszystkim procedurom oceny procesu produkcji przewidzianym dla danego rodzaju produktu. W przypadku drewna konstrukcyjnego ( więźby dachowej) są to ściśle określone normy, według których drewno ma być selekcjonowane według klas wytrzymałości, które określają wytrzymałość danego elementu. Dzięki temu nabywca ma pewność, że kupuje produkt, którego produkcja i pochodzenie jest ściśle określona oraz kontrolowana przez procedury Zakładowej Kontroli Produkcji.

Aby uzyskać pełną gwarancję, że wdrożony w danym zakładzie produkcyjnym ZKP działa prawidłowo, każdy posiadacz znaku CE jest regularnie kontrolowany przez niezależne, zewnętrzne Jednostki Certyfikujące.

W naszym wypadku jest to Zakład Certyfikacji CERTBUD Sp. z o.o. w Warszawie.

Nabywca towaru oznaczonego tym znakiem – czyli nasz klient, ma więc pewność, że wszystkie produkty zakupione w naszej firmie, posiadające takie oznakowanie spełniają normy wymagane dla danego wyrobu.

Ponadto kupując towar posiadający znak CE unikają Państwo kontaktu z nieuczciwymi dostawcami oferującymi swoje produkty bez gwarancji, że spełniają wymagane normy.

Znak CE a wymagania prawne.

Certyfikat-Optymex

Polskie regulacje prawne dotyczące wyrobów budowlanych i ich znakowania oznaczeniem CE to przede wszystkim:

  1. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04_92_881)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U.04_198_2011) w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U.04_198_2041) w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakowania.

Art. 6. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do którego mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631), przewidujące takie oznakowanie, wskazuje, że wyrób budowlany spełnia wymagania zasadnicze, określone w tych przepisach.

Dla wyrobów budowlanych, dla których istnieją zharmonizowane normy europejskie, będzie stosowany system europejski, z zachowaniem okresu przejściowego, w którym producent będzie mógł wybrać, czy do produkowanego wyrobu budowlanego zastosuje system krajowy, czy europejski. Koniec okresu współistnienia dwóch systemów w odniesieniu do określonego rodzaju wyrobu budowlanego, wyznaczać będzie Minister Infrastruktury, w drodze wydania stosownego rozporządzenia, które będzie określać listę wyrobów wprowadzonych na polski rynek jedynie po ich oznaczeniu znakiem CE.

W przypadku drewna litego dokumentami odniesienia są:

System oceny zgodności +2 (certyfikacja systemu ZKP) dla drewna litego narzuca producentowi następujące wymagania:

 

Zadania producenta
  1. przeprowadzenie wstępnych badań typu,
  2. posiadanie wdrożonego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)
  3. wykonywanie badań próbek przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym ( jeśli dodatkowo wymaga zharmonizowana specyfikacja techniczna)
Zadania notyfikowanej jednostki
  1. przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i ZKP
  2. przeprowadzanie ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji ZKP

Warunki wprowadzenia do obrotu.

Tylko Producenci, którzy dokonali właściwej oceny zgodności wyrobu wg wymaganego dla tego wyrobu systemu oceny zgodności i wydali dla niego deklarację zgodności z właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, mają prawo znakowania wyrobu znakiem CE, potwierdzającym, że wyrób jest zgodny z dyrektywą 89/106/EWG i tym samym może być wprowadzony na wspólny rynek Unii.
Ustawa o wyrobach budowlanych informuje w poszczególnych rozdziałach o organach uprawnionych do kontroli producentów i wprowadzających na rynek wyroby budowlane jak też o sposobie przeprowadzania samej kontroli:

Organy właściwe w zakresie kontroli i postępowania administracyjnego w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz obowiązki tych organów

Art. 11. Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, są:
1) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego;
2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Art. 12. Do podstawowych obowiązków właściwych organów należy kontrola wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych, prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie oraz wykonywanie zadań, o których mowa w art. 39. ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

Art. 16. 1. Właściwy organ wszczyna kontrolę z urzędu, a w przypadku wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, również na wniosek Prezesa UOKiK.
2. Właściwy organ lub osoba działająca z jego upoważnienia, zwane dalej „kontrolującym”, mają prawo wstępu na teren, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi.
3. W kontroli prowadzonej przez właściwy organ, a dotyczącej wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, może uczestniczyć, za zgodą tego organu, pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, upoważniony przez Prezesa UOKiK.

Ustawodawca przewidział w ustawie o wyrobach budowlanych kary grzywny dla producentów, którzy nie dostosują się do wymagań prawnych i zignorują powyższe postanowienia.

Przepisy karne

Art. 34. Kto:
1) wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,
2) umieszcza znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie spełnia wymagań określonych w niniejszej ustawie,
3) umieszcza na wyrobie budowlanym znak podobny do znaku budowlanego, mogący wprowadzić w błąd nabywcę lub użytkownika tego wyrobu,
podlega grzywnie do 100.000 zł.

Art. 35. Kto utrudnia lub udaremnia wykonywanie czynności kontrolnych właściwego organu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.